wellcome to โลกแห่งความสุขและความบันเทิงไร้ขีดจำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสาววันพร  นามสกุล วันงาม
ชื่อเล่น   พร
อายุ   20 ปี
เกิดวันที่  26 มิถุนายน พ.ศ.2534
สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะ   ครุศาสตร์
สาขา  วิชาการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปี    คบ.2